Ерөнхий боловсролын сургууль

Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол болон дээд боловсролын мэдээллийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, мэргэжлийн боловсролын мэдээллийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна. Боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, элсэгчид, төгсөгчид, багш нарын тоог МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын код, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр гаргав. МУ-ын боловсролын түвшний ангиллын кодыг 2014 онд баталсан бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-8 түвшингээр гаргасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын бохир жин, сурагч-багшийн тооны харьцааг боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалын дагуу тооцсон.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-01-20
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, төрлөөр 2024-01-15
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-09-13
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕБС-ИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-01-24
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧ-БАГШИЙН ХАРЬЦАА, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-01-24
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-04-10
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-09-19
Ерөнхий боловсролын сургууль ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН (ХЭМЖЭЭСТ ОНОО), хүйсээр 2023-09-12
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРАЛЦДАГ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, өмчийн хэлбэрээр 2024-01-15
Ерөнхий боловсролын сургууль БАГА АНГИ ТӨГСӨГЧДИЙН БОХИР ЖИН, хүйсээр 2023-09-15
Ерөнхий боловсролын сургууль НЭГДҮГЭЭР АНГИД ЭЛСЭГЧДИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЦЭВЭР ЖИН, хүйсээр 2023-09-14
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ТОО, өмчийн хэлбэрээр 2024-01-15
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД, өмчийн хэлбэрээр 2024-01-15
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДААС ДОТУУР БАЙРАНД СУУХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-01-15
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧДААС ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-06-04
Ерөнхий боловсролын сургууль ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр 2023-01-23