Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг/нийслэл (3)

(1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт нь Монгол Улсын хэмжэнд их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн түвшинг тогтоох, шалгуулагчдыг эрэмбэлэн жагсаахад чиглэгдсэн нормд тулгуурласан үнэлгээний хэлбэр юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг хэмжээст оноо буюу тухайн хичээлийн нийт гүйцэтгэлийг шалгалтад орсон бүсийн шалгуулагчдын гүйцэтгэлтэй харьцуулан хэмжээсжүүлж тооцсон.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-09-12
7 Эх сурвалж
БСШУСЯ-ны харьяа Боловсролын үнэлгээний төв
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0