Холбоо барих

Хаяг: Засгийн газрын III байр Бага тойруу-44, Улаанбаатар-11, Монгол улс
Утас : +(976)-11-321433 Лавлах утас: 1900-1212 Факс: +(976)-11-324518 И-мэйл: information@nso.mn

Д/д Албан тушаал Хариуцах ажил Утасны дугаар  
Удирдлага  
1 Дарга Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, ҮСХ-ны зөвлөл, Даргын зөвлөл 260262  
2 Дэд дарга Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт 262311
3 Тамгын газрын дарга  Салбарын болон Тамгын газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 325057  
1.1. Тамгын газрын Захиргааны хэлтэс   
4 Хэлтсийн дарга  Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, газар, хэлтсийн ажлын уялдааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 261532  
5 Ахлах референт Хууль, эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, зөвлөгөө өгөх ТАХ-ийн ХАСХОМ авах 263968  
6 Референт Төлөвлөгөө, тайлан, тушаалын хэрэгжилт, дотоод томилолт 263968  
7 Референт ҮСХ-ны зөвлөл болон Даргын зөвлөл, бусад хурал, зөвлөгөөний үйл ажиллагааны бэлтгэл ажил, дотоод ажил 263968  
8 Бичиг хэргийн эрхлэгч Байгууллагын бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн холбогдох журмыг мөрдүүлэх 321433
9 Архивын эрхлэгч Байгууллагын архив, архивын холбогдох журам, зааврыг мөрдүүлэх 321433  
1.2. Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс   
10 Хэлтсийн дарга  Хүний нөөцийн бодлого, албан хаагчдыг мэргэшүүлж чадавхжуулах, орон нутгийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 263152  
11 Ахлах референт Салбарын хүний нөөцийн бодлого, нийгмийн баталгаа, шагнал урамшуулал 261530  
12 Референт Статистикийн системийн сургалтын үйл ажиллагаа 261530
13 Референт Салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн статистикийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах 261530  
1.3. Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс  
14 Хэлтсийн дарга  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 322767  
15 Ахлах референт  Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хорооны болон салбарын тайлан баланс нэгтгэх 261524  
16 Референт Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажиллагсдын цалин хөлс, төсвийн төсөл, худалдан авах ажиллагаа 261524  
17 Референт Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа,  хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд 263490  
18 Зохион байгуулагч Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардагдах бараа материалын хангамжийг хариуцах 263490  
19 Хэвлэгч Хэвлэн олшруулах 322108
20 Хэвлэгч Хэвлэн олшруулах 322108  
2. Нэгдсэн статистикийн газар   
21 Газрын дарга Эдийн засаг, нийгмийн салбарын статистикийн үзүүлэлтүүдийг уялдуулах, нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах, газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 266414  
22 Ахлах статистикч Нийгмийн салбарын статистикийн үзүүлэлтүүдийг уялдуулах, удирдлага, арга зүйгээр хангах    
23 Ахлах статистикч Эдийн засгийн салбарын статистикийн үзүүлэлтүүдийг уялдуулах, удирдлага, арга зүйгээр хангах  
24 Референт Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 261433  
3. Бодлого, хамтын ажиллагааны газар 
25 Газрын дарга  Албан ёсны статистикийн шинэчлэл; салбарын бодлого, стратеги; дотоод, гадаад хамтын ажиллагаа, тархаалт, газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 323152  
3.1. Бодлого, гадаад харилцааны хэлтэс   
26 Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах; статистикийн үйл ажиллагааны хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 329125  
27 Ахлах статистикч  Статистикийн үйл ажиллагааны загвар; чанар; метадата  261502  
28 Ахлах peферент Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа 329125  
29 Статистикч Салбарын бодлого, стратеги  261502  
30 Статистикч Тогтвортой хөгжлийн зорилго, Алсын хараа-2050, ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт  329125  
31 Референт Олон талт хамтын ажиллагаа 329125
32 Референт Хоёр талт хамтын ажиллагаа 329125  
3.2. Үндэсний тооцооны хэлтэс   
33 Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн дотоод ажлыг удирдан зохион байгуулах; нөөц, ашиглалтын хүснэгт, бүс нутгийн ДНБ 261567  
34 Ахлах статистикч  ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн арга  261567  
35 Ахлах статистикч Байгаль орчин-эдийн засгийн данс 261502  
36 Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын арга; хөрөнгө оруулалт  261567  
37 Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын арга; эцсийн хэрэглээ 261567  
38 Статистикч ДНБ-ий орлогын арга  261567  
39 Статистикч Байгаль орчин-эдийн засгийн данс 261502  
40 Статистикч ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн арга, далд эдийн засгийн тооцоо 261567
41 Статистикч ДНБ-ий эцсийн ашиглалтын арга; экспорт, импорт  261502  
3.3. Хамтын ажиллагаа, тархаалтын хэлтэс   
42 Хэлтсийн дарга  Хамтын ажиллагаа болон мэдээлэл тархаалтад баримтлах бодлого, заавар, журмыг боловсруулж мөрдөх, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 261561  
43 Ахлах статистикч  Байгууллагын албан ёсны статистикийн мэдээг хэрэглэгчдэд хүргэх, хяналт тавих 261561  
44 Референт Статистикийн маркетинг, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах 261561  
45 Хэвлэлийн технологч Хэвлэлийн эх бэлтгэл, нэгтгэл 261561  
46 Хэвлэлийн технологч Хэвлэлийн эх бэлтгэл 261561  
47 Зохион байгуулагч Статистикийн мэдээллээр үйлчлэх 326414
48 Зохион байгуулагч Мулти медиа эх бэлтгэл 326414  
4. Эдийн засгийн статистикийн газар
49 Газрын дарга  Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 329271  
4.1. Үнийн статистикийн хэлтэс  
50 Хэлтсийн дарга  Үнийн статистикийг боловсронгуй болгох, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 261559  
51 Ахлах статистикч Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлт, эрүүл мэндийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, инфляцын судалгааны үр дүнгийн боловсруулалт 261559  
52 Статистикч Аж үйлдвэр, тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ 261559  
53 Статистикч Хэрэглээний үнэ Улаанбаатар, нэгтгэл, 7 хоногийн үнэ 261559  
54 Статистикч Хэрэглээний үнэ, аймаг, барилгын өртгийн тооцоо 261559  
55 Статистикч Гадаад худалдааны үнэ, зочид буудал, зоогийн газрын салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ 261559
56 Гэрээт ажилтан Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ, орон сууцны үнэ 261563  
4.2. Хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, үйлдвэрлэлийн статистикийн хэлтэс  
57 Хэлтсийн дарга  Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, барилга, байгаль орчин, гамшгийн салбарын статистикийг боловсронгуй болгох, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 261563  
58 Ахлах статистикч Байгаль орчин, мал аж ахуй, хүнсний аюулгүй байдал 261563  
59 Статистикч Аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ 261565  
60 Статистикч Мал аж ахуйн статистик мэдээ 261565  
61 Статистикч Барилга, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ 261565  
62 Статистикч Аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ 261565  
63 Статистикч Газар тариалангийн салбарын статистик мэдээ 261565
64 Гэрээт ажилтан Хөдөө аж ахуйн салбарын статистик мэдээ 261565  
4.3. Мөнгө, санхүү, үйлчилгээний статистикийн хэлтэс  
65 Хэлтсийн дарга  Мөнгө, санхүү, үйлчилгээний  салбарын статистикийг боловсронгуй болгох, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 264797  
66 Ахлах статистикч Тээвэр, холбооны салбарын статистик мэдээ 264797  
67 Статистикч Мөнгө, зээл, үнэт цаас, барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ зэрэг салбаруудын статистик мэдээ 264797  
68 Статистикч Зочид буудал, төсвийн статистик мэдээ 264797  
69 Статистикч Дотоод худалдаа, аялал жуулчлалын салбарын статистик мэдээ 264797
70 Статистикч Гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл, хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын статистик мэдээ 264797  
5. Нийгмийн статистикийн газар 
71 Газрын дарга  Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 264805  
5.1. Өрхийн судалгааны хэлтэс  
72 Хэлтсийн дарга  Хүн амын амьжиргаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 262325  
73 Ахлах статистикч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик 262325  
74 Ахлах статистикч Ажиллах хүчний судалгаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик мэдээ 265543  
75 Статистикч Өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик мэдээ 262325  
76 Статистикч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик мэдээ 262325  
77 Статистикч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик мэдээ 262325  
78 Статистикч Ажиллах хүчний судалгаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик мэдээ 265543  
79 Статистикч Ажиллах хүчний судалгаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик мэдээ 265543  
80 Статистикч Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик мэдээ 262325  
81 Статистикч Ажиллах хүчний судалгаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик мэдээ 265543  
82 Гэрээт ажилтан Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, Өрхийн орлого зарлага, хүн амын амьжиргааны түвшний статистик мэдээ 262325
83 Гэрээт ажилтан Ажиллах хүчний судалгаа, хөдөлмөрийн салбарын статистик мэдээ 265543  
5.2. Нийгмийн статистикийн хэлтэс  
84 Хэлтсийн дарга  Нийгмийн салбарын судалгаа, шинжилгээ, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 263966  
85 Ахлах статистикч Дундаж цалингийн статистик мэдээ 263966  
86 Статистикч Хууль зүй, гэмт хэрэг, сонгууль, засаглал, орон сууц, нийтийн аж ахуйн статистик мэдээ 263966  
87 Статистикч  Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа, хүний хөгжлийн индекс, хүүхэд хамгаалал, мэргэжлийн түр сургалтын статистик мэдээ 263966  
88 Статистикч Нийгмийн даатгал, халамж, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн зарим үзүүлэлт, гэр бүл, залуучууд, сүм хийдийн статистик мэдээ 263966  
89 Статистикч Боловсрол, шинжлэх ухаан, оюуны өмч, чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын статистик мэдээ 263966  
90 Статистикч Эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээл, соёл урлагийн салбарын статистик мэдээ 263966  
91 Статистикч Цаг ашиглалтын судалгаа, орон сууц, хэвлэл, сонин сэтгүүл, жендэр, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, МСҮТ-ийн статистик мэдээ 263966
92 Гэрээт ажилтан Нийгмийн статистикийн үзүүлэлт 329940  
6. Тооллого, өгөгдлийн шинжилгээний газар
93 Газрын дарга Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 261523  
6.1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын хэлтэс  
94 Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 261522  
95 Ахлах статистикч Хүн ам орон сууцны тооллого, хэлтсийн төлөвлөгөө, тайлан 267547  
96 Статистикч Аялал жуулчлал, CRVS 267547  
97 Статистикч Орон сууцны тооллого 267547  
98 Статистикч Орон сууцны тооллого, засаг захиргаа нутаг дэвсгэр, тооллогын төсөв, санхүү 267547  
99 Статистикч Хүн ам, ердийн хөдөлгөөн, шилжих хөдөлгөөний мэдээ 267547  
100 Статистикч Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, төрийн мэдээллийн нэгдсэн сан 267547
101 Гэрээт ажилтан Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан 267547  
6.2. Бизнесийн бүртгэл, тооллогын хэлтэс  
102 Хэлтсийн дарга  Хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, мэдээ тайлан хянах, аргачлал, арга зүй боловсруулах 264554  
103 Ахлах статистикч Мэдээ тайлан хянах, бизнесийн өөрчлөлт, хөдөлгөөний анализ хийх, Сэлэнгэ аймаг, Сонгинохайрхан дүүргийн бизнесийн бүртгэл  264554  
104 Статистикч Боловсрол, бөөний худалдаа, сүм хийд, ан агнуур, загас барих, үржүүлэх, ойн аж ахуй, мал эмнэлэг, төрийн удирдлага, батлан хамгаалах, албан журмын нийгмийн хамгааллын салбар, Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Өмнөговь аймаг, Хан-Уул дүүргийн бизнесийн бүртгэл  264554  
105 Статистикч Эрүүл мэнд, жижиглэн худалдаа, холбоо, тээвэр, агуулах, санхүү, даатгал, аялал жуулчлал, төрийн бус байгууллагын салбар, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Дорноговь, Увс, Ховд, Баянгол дүүргийн бизнесийн бүртгэл 264554  
106 Статистикч Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, барилга, зочид буудал, зоогийн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, сууц өмчлөгчдийн холбоо, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх салбар,  Дундговь, Орхон, Говьсүмбэр, Төв аймаг, Багануур, Багахангай, Налайх, Сүхбаатар,  Чингэлтэй дүүргийн бизнесийн бүртгэл 264554
107 Статистикч Мэргэжлийн түр сургалт, мэргэжлийн шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээ судалгаа, нийгэм бие хүнд үйлчлэх үйлчилгээ, орон сууц нийтийн аж ахуй, чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын салбар, Дорнод, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг, Баянзүрх дүүргийн бизнесийн бүртгэл 264554  
6.3. Судалгаа, шинжилгээ, түүврийн хэлтэс  
108 Хэлтсийн дарга  Шинжилгээ, судалгааны ажлыг хөгжүүлэх, түүврийн арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 263964  
109 Ахлах статистикч  Түүврийн арга зүй, шинжилгээ хариуцсан 262903  
110 Статистикч Түүврийн арга зүй, шинжилгээний статистик мэдээллийн орон зайн шинжилгээ 262903  
111 Статистикч Түүврийн арга зүй, шинжилгээ, бизнесийн судалгааны түүвэр, макро дата анализ  262903  
112 Статистикч Түүврийн арга зүй, шинжилгээ, хүн ам, өрхийн судалгааны түүвэр, микродата анализ 262903  
113 Статистикч Түүврийн арга зүй, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны үндсэн үзүүлэлтэд суурилсан шинжилгээний ажил 263964
114 Гэрээт ажилтан Түүврийн арга зүй, шинжилгээ статистикийн ерөнхий ангилал, их өгөгдөл 262903  
7. Мэдээллийн технологийн газар
115 Газрын дарга  Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 267885  
7.1. Программ хангамжийн хэлтэс  
116 Хэлтсийн дарга  Программ хангамж, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, шинэ программ хангамжийг нэвтрүүлэх, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 328414  
117 Ахлах референт  Статистикийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний системийн загварчлал, шийдлийг нэвтрүүлэх, технологийн сонголт, программын бодлогод санал боловсруулах 260744  
118 Референт  Тооллого, судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулахад программ хангамж, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах 260744  
119 Референт  Салбарын мэдээний болон үйл ажиллагааны программ хангамжийг боловсруулах, бодлогын даалгавар бичихэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх 328414  
120 Референт  Салбарын мэдээний болон үйл ажиллагааны программ хангамжийг боловсруулах, бодлогын даалгавар бичихэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх 328414
121 Программист Мэдээллийг хэрэглэгчдэд олон хэлбэрээр, шуурхай, хялбар хүргэх шийдлийг судлах, хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, программ хангамжийн нууцлал, аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг хангах 260744  
7.2. Техник хангамжийн хэлтэс   
122 Хэлтсийн дарга Техник тоног төхөөрөмж, сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангах, боловсронгуй болгох, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 327548  
123 Референт  Техник, тоног төхөөрөмж, сүлжээний нууцлал, аюулгүй  байдал, хэвийн ажиллагааг  хангаж,  технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх 327548
124 Сүлжээний инженер Салбарын нэгдсэн сүлжээний бүтэц, зохион байгуулалтыг тодорхойлох, тоног төхөөрөмжийн тохиргоог хийх 327548  
8. Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагын газар   
125 Газрын дарга  Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах 261560  
126 Ахлах референт  Статистикийн салбарын санхүүгийн  аудит, хяналт шалгалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 261560  
127 Ахлах статистикч Статистикийн салбарын дотоод аудит, хяналт шалгалт, статистикийн улсын байцаагчийн үйл ажиллагаа 261560  
128 Статистикч Статистикийн мэдээ, тайлангийн чанарын  хяналт, дотоод аудит, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 261560
129 Референт  Статистикийн салбарын санхүүгийн болон нийцлийн аудит, хяналт шалгалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 261560  
Зөвлөх, туслах  
130 Зөвлөх Үндэсний Статистикийн Хорооны үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах  322311
131 Зөвлөх Үндэсний Статистикийн Хорооны үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах  322311  
Ахмадын зөвлөл
132 Ахмадын зөвлөлийн дарга Ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг шуурхай удирдлагаар хангах 263968  
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны баг  
133 МЦБ-ийн ахлагч ӨНЭЗС, АХС-ны багийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах 322424  
134 МЦБ-ийн хянагч ӨНЭЗС, АХС-ны хяналт 322424  
135 МЦБ-ийн хянагч ӨНЭЗС, АХС-ны хяналт 322424
136 МЦБ-ийн хянагч ӨНЭЗС, АХС-ны хяналт 322424  
Төслийн ажилтан  
137 Ажилтан Монгол Улсад цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал панел судалгааны төсөл 260434  
138 Ажилтан Монгол Улсад цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал панел судалгааны төсөл 260434
139 Ажилтан "НҮТС нэмэх" судалгааны төсөл 260434