Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуулийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-01-15
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны жилийн эцсийн мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: 2004/2005 он гэсэн нь 2004 оныг хэлж байна.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0