Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэгдүгээр ангид элсэгчдийн элсэлтийн цэвэр жинг нэгдүгээр ангид элсэх насандаа элсэгчдийн тоог тухайн насны нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Нэгдүгээр ангид шинээр элссэн 6 настай хүүхдийн тоог 6 настай нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-07-02
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0