ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ерөнхий боловсролын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ерөнхий боловсролын сургуулийг нийт өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-04-10
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Тайлбар: 2014 оноос хойших төгсөгчид, Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 89 дүгээр тогтоолоор ЕБС-иудыг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэхтэй холбогдуулсан 12 дугаар ангийг төгсөгчид болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0