Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Соёл, урлагийн (мэргэжлийн урлагийн байгууллага, соёлын төв (ордон), кино театр, суурин кино цэг, нүүдлийн кино цэг, музей, номын сан) байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг ажиллагчид гэж үзнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа нийт ажиллагчдын тоогоор тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-05
7 Эх сурвалж
Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0