Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Сум, дүүргийн иргэдэд зориулан соёл, урлагийн бие даасан уран бүтээл, улс төр, хүмүүжлийн ба соён гэгээрлийн үйл ажиллагааг явуулдаг нийт байгууллагыг хамааруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Соёлын төв (ордон)-г аймаг, хотын үйлдвэр, албан байгууллагын гэж ангилж, төрийн болон төрийн бус, орон нутгийн өмчлөлийн хэлбэрт соёлын төв (ордон)-ийн дүнгээр улсын тоог гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2015-12-04
7 Эх сурвалж
Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0