Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Цаасан дээр болон бусад материал дээр хэвлэгдсэн тодорхой мэдээлэл агуулсан хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг ном гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилд хэвлэгдсэн нийт номын тоогоор тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-05
7 Эх сурвалж
Аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0