НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАГЧИД, төрлөөр, сар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (5)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-11
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: *Монгол Улсын Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нийгмийн халамжийн сангаас хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олголтыг зогсоосон.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0