НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТЭТГЭМЖ АВАГЧИД, тэтгэмжийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (2)

Хүйс (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авч буй хүмүүс байна. Үүнд ХЧТА-ны, Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж, Оршуулгын тэтгэмж, Ажилгүйдлийн тэтгэмж, ҮОМШӨ-ний улмаас сувиллын үйлчилгээнд хамрагдсан тэтгэмж тогтоолгосон байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-06-03
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0