Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Сургалтын байгууллагын ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, их дээд сургууль, коллежийн сургалтын байгууллагын тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, их дээд сургууль, коллежийн сургалтын байгууллагын тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-06-04
7 Эх сурвалж
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0