Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант хугацаанд улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд боловсролын зардлын эзлэх хувийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд боловсролын салбарт төрөөс зарцуулсан нийт зардлыг тухайн жилийн улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардалд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-06-04
7 Эх сурвалж
Сангийн яам
Тайлбар
Тайлбар: ¹ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багц
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0