Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (Хагас жил)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эрхийн хамгаалалт олгосон нийт барааны тэмдгийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Эрхийн хамгаалалт олгосон нийт барааны тэмдгийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-01-16
7 Эх сурвалж
Оюуны өмчийн газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0