БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ПАТЕНТЫН МЭДҮҮЛЭГ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(3)

Хугацаа (Хагас жил)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүтээгдэхүүний загвар гэж аливаа эд зүйлийн чимэглэл буюу гоо зүйн гадаад хэлбэр үзэмж нь байдаг. Хийц загвар нь гадна хэлбэр, гадаргуу гэх мэт эзэлхүүнт илэрхийлэл эсвэл зураас, шугам, өнгө гэх мэт хавтгайн илэрхийлэл байж болно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Бүтээгдэхүүний загварын патент авахаар иргэн, хуулийн этгээдийн гаргасан нийт мэдүүлгийн тоо.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-01-15
7 Эх сурвалж
Оюуны өмчийн газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0