Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Уншигчдын хэрэгцээнд зориулж бүрдүүлсэн хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус хэвлэлийн бүтээгдэхүүн болон мэдээллийн бусад эх сурвалжуудын хадгаламжийг номын фонд гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Фондод байгаа номын тоог үндсэн бүртгэл болон ном худалдаж авсан, шилжүүлсэн, данснаас хассан бүртгэлтэй тулгаж гаргана. Номын санд байгаа бүх номын тоог харуулсан үзүүлэлт юм.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-05
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0