ДОТООДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД СУРАЛЦАГЧИД, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын зэргээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (3)

Үзүүлэлт (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-01-24
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0