ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

мэргэжлийн чиглэл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Их, дээд сургууль, коллежийг төгсөгчдийн нийт тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Их, дээд сургууль, коллежийг төгсөгчдийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-09-12
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Тайлбар: 2004/2005 он хэсэгт байгаа тоо нь 2004 оны тоо юм.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0