ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, бараа үйлчилгээний бүлэг, өмнөх жилийн эцэстэй харьцуулснаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүс (1)

БҮЛЭГ (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-07-09
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0