ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭР БОЛОН БЕНЗИН ТҮЛШНИЙ 7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (огноо)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нийт өрхөөр тооцсон үнийн өөрчлөлтийг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хэрэглээний үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 сарын 22 - ны өдрийн A/71 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
ХҮИ-ийг хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан, хувиргасан үнийн Ласпейресийн индексийн томьёогоор тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-07-09
7 Эх сурвалж
Хэрэглээний үнийн мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0