Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нийт өрхөөр тооцсон үнийн өөрчлөлтийг харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хэрэглээний үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2016 оны 12 сарын 22 - ны өдрийн A/71 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
ХҮИ-ийг хэрэглээний сагс, хэрэглээний жин гэсэн хоёр үзүүлэлтийг ашиглан, хувиргасан үнийн Ласпейресийн индексийн томьёогоор тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-07-09
7 Эх сурвалж
Хэрэглээний үнийн мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: Хэрэглээний үнийн суурь, сагс, жинг 2020 оноор шинэчлэн мөрдөж байгаа тул мэдээллийн сан 2015 оны суурьтайгаар 2022 оны 7 сараас хойш баяжигдахгүй болно
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0