Хууль зүй, гэмт хэрэг

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, ажил мэргэжил, хүйсээр 2024-05-13
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, насны бүлгээр 2024-05-13
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, боловсролын зэргээр 2024-05-13
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ЭРХ ЗҮЙЧИД 2024-05-13
Хууль эрх зүй ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮН, ялын төрлөөр 2024-05-13
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, сар, жилээр (өссөн дүнгээр) 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сар, жилээр (өссөн дүнгээр) 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, үйлдэгдсэн байдлаар, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар (өссөн дүнгээр) 2024-05-16
Гэмт хэрэг БYРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, хэргийн ангилал, төрлөөр, сараар 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдлаар, сараар 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ЗӨРЧИЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-05-16
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, сараар (сая. төг), жилээр (тэрбум. төг) 2024-05-16
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, хэргийн ангилал, төрлөөр 2024-05-13
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, сумаар, жилээр 2018-04-09
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, сумаар 2023-07-20
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, гэмт хэргийн төрлөөр, сумаар 2024-05-22
Гэмт хэрэг 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2024-05-20
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2023-07-20
Гэмт хэрэг ХОХИРОГЧ БАЙГУУЛЛАГА, хариуцлагын хэлбэрээр, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ГЭМТСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-05-20
Гэмт хэрэг НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН УЛМААС НАС БАРСАН БОЛОН ГЭМТСЭН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ОСОЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН УЛМААС НАС БАРСАН ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр, насны бүлгээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-20
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-05-20
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ БЭЛГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-13
Гэмт хэрэг МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, насны бүлгээр, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН ЯЛЛАГДАГЧ, гэмт хэргийн төрлөөр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, сая төгрөгөөр, сум, дүүргээр, өмчийн хэлбэрээр, жилээр 2023-07-20
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ, гэмт хэргийн төрлөөр 2024-05-15
Гэмт хэрэг АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРЭГ 2024-05-15
Гэмт хэрэг 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2024-05-15
Гэмт хэрэг ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАЛТ,төлбөрийн хэлбэрээр, сая төгрөг 2024-05-15
Гэмт хэрэг ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАЛТ, сая төгрөг 2024-05-15
Авлигын гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, жилээр (АТГ) 2024-01-04
Авлигын гэмт хэрэг Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, нөхөн төлүүлэлтийн хэмжээ, мэдээ сараар (сая.төг) (АТГ) 2024-01-04
Авлигын гэмт хэрэг ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ(АТГ) 2024-01-11
Авлигын гэмт хэрэг ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙН ТАЙЛАН(АТГ) 2024-04-03