Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09205.9 kb2022-11-17227Төлбөрийн тэнцэл, 2022-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06232.1 kb2022-08-11668Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05216.6 kb2022-07-18118Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04234.4 kb2022-06-14195Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03233 kb2022-05-12288Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02226.2 kb2022-04-13158Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01246.9 kb2022-03-11529Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12267.6 kb2022-02-14262Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11268.6 kb2022-01-1298Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10269.5 kb2021-12-13148Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09202.1 kb2021-11-16137Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-12128Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-12360Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-11187Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-18167Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-14136Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14212Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13345Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14470Төлбөрийн тэнцэл 2021-01