Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Мал аж ахуй МАЛЫН ТОО, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, багаар, хороогоор, жилээр 2024-04-04
Мал аж ахуй БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр 2024-04-26
Мал аж ахуй БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-02-14
Мал аж ахуй 100 ЭХЭЭС БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-01-18
Мал аж ахуй ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-01-31
Мал аж ахуй ХЭЭЛ ХАЯСАН ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум,дүүрэг, баг, хороогоор,жилээр 2024-02-27
Мал аж ахуй СУВАЙРСАН ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-02-27
Мал аж ахуй ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ,төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-02-21
Мал аж ахуй ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр 2024-04-26
Мал аж ахуй ӨВЧНӨӨР ХОРОГДСОН МАЛЫН ТОО, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-02-27
Мал аж ахуй САРЛАГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-03-01
Тэжээвэр амьтад ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТОО, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороогоор, жилээр 2024-03-07
Тэжээвэр амьтад ГАХАЙН ТОО, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-02-27
Тэжээвэр амьтад ШУВУУНЫ ТОО, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2024-02-27
МАА, эдийн засгийн үзүүлэлт МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улсаар, жилээр 2023-08-02
МАА, эдийн засгийн үзүүлэлт НЭГ ХҮНД НОГДОХ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, жилээр 2023-08-02
МАА, эдийн засгийн үзүүлэлт ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр 2023-09-18
МАА, эдийн засгийн үзүүлэлт МАЛ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, аймаг, нийслэлээр, сараар 2024-05-14
МАА, эдийн засгийн үзүүлэлт МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, сум, дүүргээр, сараар 2024-05-15