Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бордоо, пестицидийг хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахад ихэвчлэн ашигладаг. Органик бус бордооны мэдээллийг бүтээгдэхүүний жин (тонноор) эсвэл шим тэжээлийн агууламжаар бүртгэж болно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Бордооны биет урсгалын данс нь нөөцийн хүснэгт болон ашиглалтын хүснэгтээс бүрдэнэ; нийт нөөц нь нийт ашиглалттай тэнцүү байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0