Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Малын хөрөнгийн данс нь тайлант хугацаанд нийт малын тоо, төрлөөр, малын тоонд гарсан өөрчлөлтийг харуулдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Малын биет хөрөнгийн дансанд малыг төрлөөр хугацааны эхний үлдэгдэл болон цэвэр өөрчлөлт (нийт нэмэгдсэн нийт хасагдсаны зөрүү)-ийн дүн нь эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.тол
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0