ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйс, насны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Насны бүлэгХүйс20222023-07
Бүгд
Нийт
3,457,548
18
Нийт
43,112
19
Нийт
42,872
20-24
Нийт
231,117
20
Нийт
43,492
21
Нийт
45,431
22
Нийт
47,672
23
Нийт
47,780
24
Нийт
46,742
25-29
Нийт
241,732
25
Нийт
45,952
26
Нийт
48,193
27
Нийт
50,211
28
Нийт
50,749
29
Нийт
46,627
30-34
Нийт
306,084
30
Нийт
55,473
31
Нийт
60,502
32
Нийт
62,898
33
Нийт
64,968
34
Нийт
62,243
35-39
Нийт
280,000
35
Нийт
59,430
36
Нийт
59,306
37
Нийт
56,903
38
Нийт
54,367
39
Нийт
49,994
40-44
Нийт
236,746
40
Нийт
49,348
41
Нийт
48,034
42
Нийт
47,446
43
Нийт
45,842
44
Нийт
46,076
45-49
Нийт
211,527
45
Нийт
43,712
46
Нийт
43,022
47
Нийт
42,184
48
Нийт
42,023
49
Нийт
40,586
50-54
Нийт
179,206
50
Нийт
38,991
51
Нийт
35,983
52
Нийт
36,181
53
Нийт
34,134
54
Нийт
33,917
55-59
Нийт
152,087
55
Нийт
32,136
56
Нийт
31,583
57
Нийт
28,872
58
Нийт
30,642
59
Нийт
28,854
60-64
Нийт
118,793
60
Нийт
28,077
61
Нийт
23,339
62
Нийт
25,316
63
Нийт
22,007
64
Нийт
20,054
65-69
Нийт
71,329
65
Нийт
17,625
66
Нийт
16,652
67
Нийт
13,912
68
Нийт
12,278
69
Нийт
10,862
70+
Нийт
90,894

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-04-18
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0