ХАВСАРСАН ХЭЛБЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэг хүнд нэгээс дээш төрлийн хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр, согог тохиолдвол хавсарсан хөгжлийн бэрхшээлд хамруулна. Жишээлбэл, хөдөлгөөний болон харааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг харааны болон хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн амд хамруулахгүйгээр хавсарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амд хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-05-14
7 Эх сурвалж
Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн зарим үзүүлэлт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0