СОНСГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Сонсголын болон хэл, ярианы эрхтний гэмтэл, согог, өвчин эмгэгийн улмаас хүний “сонсох” хэвийн үйл ажиллагааны чадвар алдагдсан буюу хязгаарлагдсан хүнийг хамруулна. Хэрэв сонсголын төхөөрөмж зүүгээд сонсох түвшин хэвийн түвшинд байдаг бол энд хамруулахгүй.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр тооцно
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-05-14
7 Эх сурвалж
Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн зарим үзүүлэлт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0