Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Эрчим хүчний биет урсгалын данс нь байгаль орчин-эдийн засаг хоорондын эрчим хүчтэй холбоотой статистикийн данс юм. Байгаль орчноос эдийн засагт орох байгалийн нөөцийн урсгал, эдийн засаг доторх эрчим хүчний бүтээгдэхүүн, эдийн засгаас байгаль орчин руу гарах урсгалыг бүртгэдэг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрчим хүчний биет урсгалын дансыг байгуулах аргачлал
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-12-19
7 Эх сурвалж
Албан ёсны болон захиргааны статистикийн тоо мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0