Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Материал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Байгаль орчны татварын данс нь Байгаль орчин-эдийн засгийн дансны нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Байгаль орчны татвар гэж байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй нь батлагдсан аливаа зүйлийн биет нэгж нь татварын суурь болох татварыг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Байгаль орчны татварт эрчим хүчний татвар, тээврийн татвар, байгаль орчны бохирдлын татвар, нөөцийн татварыг хамруулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-05
7 Эх сурвалж
Албан ёсны болон захиргааны статистикийн тоо мэдээлэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0