БИЗНЕСИЙН СЕКТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН ЖИЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүтээмж нь улс оронд бий болсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үр ашгийн үзүүлэлт бөгөөд үйлдвэрлэл (гарц), үйлдвэрлэлийг явуулахад зарцуулсан орцын харьцаагаар тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бүтээмж тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 01 сарын 06-ны өдрийн A/04 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг ДНБ болон хөдөлмөрийн орц (ажиллагчдын тоо)-ын өөрчлөлтийн индексийн харьцаагаар тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-11-16
7 Эх сурвалж
ДНБ-ий үйлдвэрлэл болон орлогын аргын тооцоо, ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: 2010 оноос өмнөх онуудын салбарыг ЭЗҮАСА 3.1, 2010 оноос хойшхийг мэдээлэл ЭЗҮАСА 4.0 ангиллаар гаргасан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0