Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс нь байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах, нөхөн сэргээх болон байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдох үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг оролцогчид болон байгаль орчны чиглэлийн дагуу тодорхойлно. Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс байгуулах аргачлал (YСХ-ны даргын 2018 оны 12 сарын 19-ны А/144 дүгээр тушаал )
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Байгаль орчныг хамгаалах үндэсний нийт зардлыг байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулсан урсгал зардал болон байгаль орчны үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын нийлбэрээр тооцно. Зардлыг эдийн засгийн сектороор ангилна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-18
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0