УСНЫ БИЕТ УРСГАЛЫН ДАНС, АШИГЛАЛТЫН ХҮСНЭГТ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

урсгал (1)

Үзүүлэлт (3)

Салбарууд (ЭЗҮАСА-аар) (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Байгаль орчноос эдийн засагт хэрэглэсэн усны нөөцөөс эхлэн эдийн засаг доторх ААНБ, өрхийн нийлүүлсэн болон хэрэглээн усны урсгал, түүнчлэн байгаль руу буцаад урсаж байгаа усны урсгалыг биет хэмжээгээр тодорхойлно. Усны биет урсгалын данс байгуулах аргачлал (YСХ-ны даргын 2021 оны 01 сарын 18-ны А/03 дугаар тушаал )
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Усны биет хэмжээгээрх нийт ашиглалт нь байгалиас эдийн засаг руу орох урсгал болох усны нийт олборлолт болон эдийн засаг доторх урсгал болох эдийн засгийн бусад нэгжүүдээс хүлээн авсан усны ашиглалтын нийлбэр юм. Хэмжих нэгж: сая м3
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-10-18
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Усны биет урсгалын данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0