Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тариалалтын биет хөрөнгийн данс нь нийт хураасан талбай, ургацын төрлөөр болон тайлант хугацааны өөрчлөлтийг харуулдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Тариалангийн төрөл бүрийн хувьд хугацааны эхний үлдэгдэл болон цэвэр өөрчлөлт (нийт нэмэгдсэн нийт хасагдсаны зөрүү)-ийн дүн нь эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
га
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0