Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Малын аж ахуйн бүтээгдэхүүний биет урсгалын данс нь малыг өсгөн үржүүлэх, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хангах явдал юм. Биет урсгалын дансанд малын гаралтай бүтээгдэхүүний нөөц, ашиглалтыг биет байдлаар бүртгэдэг. Бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл болон гадаад эдийн засгийн нийт нөөц, тухайн нөөцийн дотоодын болон гадаад эдийн засгийн нийт ашиглалтыг бүртгэдэг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Мал аж ахуйн гол бүтээгдэхүүний урсгалыг нөөцийн хүснэгт, ашиглалтын хүснэгтэд биет байдлаар тусгана. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд нийт нөөц нь нийт ашиглалттай тэнцүү байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0