Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Газар тариалангийн биет урсгалын данс нь газар тариалангийн хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний нөөц, ашиглалтыг биет байдлаар харуулна. Бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд: (a) хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн болон импортоор авсан түүхий эдийн нийт нөөц; (б) түүхий эдийн нийт ашиглалт; (в) боловсруулсан бүтээгдэхүүний нийт нөөц; (г) боловсруулсан бүтээгдэхүүний нийт ашиглалт.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний биет урсгалын данс нь сонгогдсон бүтээгдэхүүний урсгалыг биет хэлбэрээр бүртгэнэ. Данс нь нөөцийн болон ашиглалтын хүснэгтээс бүрдэнэ. Нийт нөөц мөрөөр, бүтээгдэхүүн тус бүрээр нийт ашиглалттай тэнцүү байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
БОЭЗДС-ийн Хөдөө аж ахуйн данс
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0