ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ХУРААСАН УРГАЦ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жимс, жимсгэний хураасан ургац нь тариалсан бүх талбайгаас хураан авсан жимс жимсгэнний хэмжээгээр тодорхойлогдоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ)
3 Тооцох аргачлал
Жимс, жимсгэний хураасан ургац
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
кг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-02-02
7 Эх сурвалж
Жимс, жимсгэнийн тариалсан талбай, ургац хураалтын 20.. оны мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0