БЭЛТГЭСЭН ГАР ТЭЖЭЭЛ, улс, бүс, аймаг, нийслэл, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ (ҮСХ -НЫ ДАРГЫН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 07 -НЫ ӨДРИЙН А/188 ТООТ ТУШААЛЫН I ХАВСРАЛТ)
3 Тооцох аргачлал
Аж ахуй нэгж, байгуулга, өрхийн бэлтгэсэн гар тэжээл
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-01-17
7 Эх сурвалж
Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн 20.. оны эцсийн мэдээ (А-ХАА-9))
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0