БООДОЛТОЙ ӨВС, ХИВЭГНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, сумаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний үнийг баг, хорооноос цуглуулан, сум дүүргийн дундаж үнийг тооцон, аймаг нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэст хүргүүлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс нь сум, дүүргээс ирүүлсэн үнийн мэдээнд үндэслэж аймаг, нийслэлийн дундаж үнийг тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгааг сар бүр, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн худалдааны цэгүүдээс авч нэгтгэн сарын дундаж үнийг геометр дунджаар тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
төгрөг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-05-14
7 Эх сурвалж
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллийг сум, аймгаас цуглуулан гаргадаг.
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0