ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, улс, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Барьсан загасны хэмжээг тооцохдоо Байгаль орчны яамны сайдын тухайн жилд тусгай болон ахуйн зориулалтаар агнах зөвшөөрлийн тоо хэмжээ болон, тухайн жилийн загасны экспорт, импортын дүнгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-17
7 Эх сурвалж
Загас агнуурын салбарын нэмэгдэл өртгийн тооцоо
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0