АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН МЕДИАН ЦАЛИН, улирал, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Медиан цалин (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Медиан цалин нь ажиллагчдын цалинг өсөх эсвэл буурах эрэмбээр байршуулсан цувааг таллан хувааж байгаа ажилтны цалин юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд НДШ төлсөн ажиллагчдын цалинг өсөх эрэмбээр жагсаахад түүний төв буюу хоёр талыг тэнцүү хэсэгт хувааж буй ажилтны цалинг ойлгоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-31
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0