АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Цалин хөлсний бүлэг (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 420000 төгрөг хүртэл, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000, 3000001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж гаргана. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сард 420000 төгрөг (дөрвөн зуун хорин мянган төгрөг) байхаар шинэчлэн тогтоосон.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 420000 төгрөг хүртэл, 420001 - 700000, 700001 - 900000, 900001-1100000, 1100001-1300000, 1300001-1500000, 1500001-2000 000, 2500001-3000000, 3000001 төгрөгөөс дээш гэсэн 10 бүлгээр ангилж, бүлэг тус бүрийн эзлэх хувийг гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-31
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: 2020 онд Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ (ХХДХ) өөрчлөгдөж 420.0 мянган төгрөг болсонтой холбоотой уг өгөгдлийн динамик өөрчлөгдөж, энэ хүснэгтийг шинээр нэмж оруулсан. Үүнээс өмнөх онд цалин, хөлсний бүлэг өөр байсан бөгөөд 037V2, 037V3 хүснэгтүүдээс харах боломжтой.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0