МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, төрийн албаны ангилал, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр, 1995-2022 он

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Ангилал (2)

Аймаг (3)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төрийн албан хаагч гэж төрийн албан тушаалыг эрхэлж, эрх, үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл, баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
“Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам”-ын дагуу “Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо (цаашид “ХНУМТ” гэх) цахим систем"-д бүртгэгдсэн төрийн албан хаагчдын тоо мэдээллийг ашиглана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-26
7 Эх сурвалж
Төрийн албаны зөвлөл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0