БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2015=100), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бодит цалингийн индекс (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бодит цалин нь нэрлэсэн цалингийн хэрэглээний үнийн индексээр засварлагдсан, худалдан авах чадварын өөрчлөлтийг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм. Бодит цалингийн индексийг тооцохдоо нэрлэсэн цалингийн индексийг, хэрэглээний үнийн индекст харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бодит цалингийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/173 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Бодит цалингийн индексийг тооцохдоо нэрлэсэн цалингийн индексийг, хэрэглээний үнийн индекст харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2023-07-31
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0