ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ТОО, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улс төрийн намын нэр (1)

Хүйс (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2024-05-03
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0