Орон сууц, нийтийн аж ахуй, үнэ

Ашиглалтад оруулсан орон сууцны мэдээ нь баг, хорооны Засаг даргаас сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт, сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газарт хүргүүлж, тухайн статистикийн хэлтэс, газраас мэдээллийг нэгтгэн Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлнэ. Орон сууцны фондыг байшингийн сууцны талбайгаар тодорхойлж байгаа бөгөөд энэ тооцоонд Монгол үндэсний гэрийн талбай ордоггүй. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цэгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас гаргаж, аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлнэ. Нийт талбайд унтлагын, амралтын, зочны, ажлын, гал тогооны, ариун цэврийн өрөө болон сууцны доторх коридор, агуулахын талбайг хамруулна. Сууцны талбай нь унтлагын, амралтын, зочны болон ажлын өрөөний талбайгаар тодорхойлогдоно. Ундны ус түгээх цэг нь хот, суурин газрын гэр хорооллын айлыг усаар хангахад зориулагдсан, усан хангамжийн төвлөрсөн системд холбогдсон болон холбогдоогүй худаг болно. Зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага зориулалтын автомашинаар ус зөөвөрлөн худагт юүлж байвал төвлөрсөн системд холбогдоогүй гэж үздэг. Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхөд ус түгээх цэг, ус тээврийн машин, ердийн хөсөг болон булаг, шандаас ундны усаа хэрэглэж байгаа өрхийг хамруулна.


Ус түгээх
цэгийн тоо
1,958
Ус тээврийн
машины тоо
228
Зөөврийн ус
хэрэглэдэг өрх
500,451
Хог устгах
цэгийн тоо
Хог тээврийн
машины тоо
Халуун усны
цэгийн тоо
Халуун усны
багтаамж

Улаанбаатар

Ус түгээх цэгийн тоо
Ус тээврийн машины тоо
Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх
Хог устгах цэгийн тоо
Хог тээврийн машины тоо
Халуун усны цэгийн тоо
Халуун усны багтаамж

Төвийн бүс

Ус түгээх цэгийн тоо
Ус тээврийн машины тоо
Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх
Хог устгах цэгийн тоо
Хог тээврийн машины тоо
Халуун усны цэгийн тоо
Халуун усны багтаамж

Зүүн бүс

Ус түгээх цэгийн тоо
Ус тээврийн машины тоо
Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх
Хог устгах цэгийн тоо
Хог тээврийн машины тоо
Халуун усны цэгийн тоо
Халуун усны багтаамж

Баруун бүс

Ус түгээх цэгийн тоо
Ус тээврийн машины тоо
Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх
Хог устгах цэгийн тоо
Хог тээврийн машины тоо
Халуун усны цэгийн тоо
Халуун усны багтаамж

Хангайн бүс

Ус түгээх цэгийн тоо
Ус тээврийн машины тоо
Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх
Хог устгах цэгийн тоо
Хог тээврийн машины тоо
Халуун усны цэгийн тоо
Халуун усны багтаамж