Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Материалын урсгалын данс МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛЫН ДАНС 2023-08-09
Байгаль орчны татварын данс БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАТВАРЫН ДАНС 2023-10-05
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭ, бүтээгдэхүүнээр, теражоуль 2023-12-19
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭ, салбараар, теражоуль 2023-12-20
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭ, теражоуль 2023-12-19
Эрчим хүчний биет урсгалын данс ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙТ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, бүтээгдэхүүнээр, теражоуль 2023-12-20
Эрчим хүчний биет урсгалын данс АНХДАГЧ БОЛОН ХОЁРДОГЧ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, салбараар, теражоуль 2023-12-19
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ЗАРДАЛ, зардлын төрлөөр 2023-10-18
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ЗАРДАЛ, эдийн засгийн сектороор 2023-10-18
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ЗАРДАЛ, байгаль хамгаалах үйл ажиллагаагаар 2023-10-18
ТХЗ, НХҮ болон БОЭЗДС БОЭЗДC-ЭЭС ТООЦСОН АЛСЫН ХАРАА 2050, ТХЗ-ИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2023-12-19
Усны данс УСНЫ БИЕТ УРСГАЛЫН ДАНС, НӨӨЦИЙН ХҮСНЭГТ 2023-10-18
Усны данс УСНЫ БИЕТ УРСГАЛЫН ДАНС, АШИГЛАЛТЫН ХҮСНЭГТ 2023-10-18
Хөдөө аж ахуйн данс Газар тариалангийн биет урсгалын данс, мян.тонн
Хөдөө аж ахуйн данс Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний биет урсгалын данс
Хөдөө аж ахуйн данс Тариалалтын биет хөрөнгийн данс
Хөдөө аж ахуйн данс Малын биет хөрөнгийн хүснэгт, мян.толгой
Хөдөө аж ахуйн данс Бордооны биет урсгалын данс, тонн
Хөдөө аж ахуйн данс Ургамал хамгааллын бодисын биет урсгалын данс, тонн