Монгол Улсын хүн амын нас, хүйсийн суварга

1963 он

508,031

509,126
Насны бүлэг Мянга.хүн Хувь.
70+ 36 3.6%
15–69 583 57.4%
<15 396 39.0%
Бүгд 1,017 100%