Үйлдвэрлэгчийн үнэ

Үнийн индекс тодорхой цаг хугацаанд үнийн түвшний өөрчлөлтийг илэрхийлдэг гэдэг бол үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ) нь тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн болон худалдсан бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлдэг юм. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцсоноор инфляцийг урьдчилан таамаглах, ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх, Засгийн газар болон бизнесийн байгууллагууд бизнесийн дүн шинжилгээ хийхэд болон төрөл бүрийн индексжүүлэлтэд ашиглана. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг тооцоход тухайн бараа, үйлчилгээний жинг тодорхойлсон, тоо хэмжээ, үнэ болон өртгийн мэдээлэл, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (ISIC), бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC)-ыг ашиглана. Үнийн индексийн тооцооны ажлын чанар нь бизнес регистрийн сан, судалгаанд хамрагдах салбаруудын мэдээллийн чанар, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үнийн үнэн зөв, бодит байдлаас шууд хамаарна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-10233.5 kb2022-11-16155Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-10
Барилгын өртгийн индекс, 2022 VII-IX265.9 kb2022-11-15336Барилгын өртгийн индекс, 2022 VII-IX
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-09241.4 kb2022-11-1588Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-09
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-09233.9 kb2022-10-12162Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-09
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-08242.1 kb2022-10-1280Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-08
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 VII-IX212.2 kb2022-10-1276Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 VII-IX
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2021 танилцуулга1.2 mb2022-10-12109Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2021 танилцуулга
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2020 танилцуулга1 mb2022-10-12155Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2020 танилцуулга
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 VII-IX244.4 kb2022-10-12108Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 VII-IX
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-08233.9 kb2022-09-14154Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-08
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-07241.8 kb2022-09-14137Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-07256.2 kb2022-08-12161Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-07
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-06242.2 kb2022-08-11110Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-06
Барилгын өртгийн индекс, 2022 IV-VI265.3 kb2022-08-11150Барилгын өртгийн индекс, 2022 IV-VI
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 IV-VI207.3 kb2022-07-1899Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 IV-VI
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 IV-VI243.9 kb2022-07-18103Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-06229.5 kb2022-07-1892Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-05243.4 kb2022-07-1883Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-05230.1 kb2022-06-14131Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-04242.3 kb2022-06-14210Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-04229.3 kb2022-05-16142Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-04
Барилгын өртгийн индекс, 2022 I-III264.2 kb2022-05-12335Барилгын өртгийн индекс, 2022 I-III
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-03242.7 kb2022-05-12122Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-03
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 I-III206.9 kb2022-04-14115Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2022 I-III
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 I-III248.2 kb2022-04-14139Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2022 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-03228.4 kb2022-04-14189Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-02247.4 kb2022-04-14103Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-01242.4 kb2022-03-14155Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-02229.5 kb2022-03-14188Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-01230.6 kb2022-02-14185Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2022-01
Барилгын өртгийн индекс, 2021 X-XII269.9 kb2022-02-14195Барилгын өртгийн индекс, 2021 X-XII
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-12243 kb2022-02-14184Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-12
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII208.9 kb2022-01-15138Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын ҮҮИ, 2021 X-XII
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII240 kb2022-01-15134Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны ҮҮИ, 2021 X-XII
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12234.1 kb2022-01-15160Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-12
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11242.6 kb2022-01-12126Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-11
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10242.8 kb2021-12-14124Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11232.6 kb2021-12-13149Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-11
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10232.9 kb2021-11-16118Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-10
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09241.6 kb2021-11-1698Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-09
Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX264.6 kb2021-11-16150Барилгын өртгийн индекс, 2021 VII-IX
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX244 kb2021-10-13151Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын ҮҮИ, 2021 VII-IX
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09238.1 kb2021-10-13152Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-09
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX207.7 kb2021-10-13137Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 VII-IX
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08243.2 kb2021-10-08145Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-08
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07243.3 kb2021-09-13169Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08212.7 kb2021-09-13163Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07198.9 kb2021-08-13170Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-07
Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI223.9 kb2021-08-12196Тээвэр, мэдээлэл холбоо, худалдааны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06159.9 kb2021-08-11143Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-06
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI207 kb2021-08-11179Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 IV-VI
Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI158.2 kb2021-08-08917Барилгын өртгийн индекс, 2021 IV-VI
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06196.4 kb2021-07-18200Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-06
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05173.4 kb2021-07-17156Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05223 kb2021-06-13154Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-05
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04213.6 kb2021-06-13148Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04211.5 kb2021-05-13204Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-04
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03249 kb2021-05-13176Зочид буудал, нийтийн хоолны салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03211.9 kb2021-05-13204Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-03
Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III256.9 kb2021-05-10223Тээврийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 2021 I-III
Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III206.5 kb2021-05-10301Барилгын өртгийн индекс, 2021 I-III
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03211.2 kb2021-04-13478Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-03
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02198.4 kb2021-04-12253Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-02
Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01197.7 kb2021-03-13309Гадаад худалдааны нөхцөлийн индекс, 2021-01
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02213.2 kb2021-03-13359Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ, 2021-02
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019 танилцуулга810.1 kb2020-07-10552Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 2019 танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга518.7 kb2019-12-13711Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга
Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга1.2 mb2019-12-12527Үйлчилгээний салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн 2018 оны танилцуулга